ADATKEZELÉS TÁJÉKOZTATÓ - arany ékszer, arany webáruház, használt ékszer, ékszer akció, gyûrû, lánc, medál, fülbevaló, óra, bokalánc, piercing, gyermek, bébi, keresztelõ, ballagás, születésnap, évforduló, esküvõ

ADATKEZELÉS TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

Aczél Záloghitelezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

1087 Budapest Baross tér 9. I. em. 8.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2018. augusztus 14-i hatály

Kiadás 1

Módosítás 0

 

Tartalomjegyzék

I. A tájékoztató célja, hatálya - 3. oldal

II. Fogalom meghatározások - 3. oldal

III. Tájékoztatás az adatkezelés általános szabályairól - 6. oldal

3.1. Az adatkezelés elvei, jogalapja - 6. oldal

3.2. Az adattovábbítás (adatátadás) feltételei - 7. oldal

IV. A kezelt személyes adatok köre - 7. oldal

4.1. Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység során végzett adatkezelés során - 7. oldal

4.2. Nemesfém kereskedõi tevékenység során - 8. oldal

4.3. Webshop szolgáltatás esetén - 9. oldal

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja - 10. oldal

VI. Az Adatkezelés elvei, módja - 11. oldal

VII. Az adatkezelések idõtartama - 12. oldal

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja - 12. oldal

IX. Adatfeldolgozás - 13. oldal

X. Külsõ szolgáltatók - 14. oldal

10.1 Együttmûködés - 14. oldal

10.2 Regisztrációt vagy belépést könnyítõ külsõ szolgáltatók - 14. oldal

10.3 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külsõ szolgáltatók - 14. oldal

10.4 Testreszabott üzenetküldést biztosító külsõ szolgáltatók - 15. oldal

10.5 Egyéb külsõ szolgáltatók - 15. oldal

XI. Adattovábbítás lehetõsége - 15. oldal

XII. Az adatkezelési tájékoztató módosítása - 15. oldal

XIII. Jogérvényesítési lehetõségek - 15. oldal

 

Az Aczél Záloghitelezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

I. A tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató rögzíti az Aczél Záloghitelezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1087 Budapest Baross tér 9. I. em. 8., cg.01-09-169474) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet a társaság önmagára kötelezõnek tekint. Az adatkezelõ tiszteletben tartja más személyek adatait, ezek kezelése során az e szabályzatban foglaltak szerint jár el.

A szabályzat folyamatosan frissül a jogszabályi változások tükrében. A hatályos szöveg a társaság honlapjáról www.aczélzálog.hu ,www.olcsoarany.hu, www.olcsoezust.hu weboldalról tölthetõ le.

1.2 A jelen tájékoztató az ügyfelek által megadott személyes adatok kezelési normáit rögzíti.

1.3 A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

1.4 A jelen tájékoztató hatálya kiterjed az adatkezelõ által végzett záloghitelezéshez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási, nemesfém –kereskedési tevékenységre, a nemesfémek javításával kapcsolatos szolgáltatással összefüggõ adatkezelésre, a vagyon- és személybiztonság feltételeinek megteremtésébõl, valamint a nyereményjátékokkal kapcsolatos adatok kezelésére.

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen tájékoztatóban hivatkozott honlapokon megjelenõ, az adatkezelõn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. A tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyek a tájékoztató hatálya alá tartozó honlap(ok)on található harmadik személyek hivatkozásaira vezetnek. E más szolgáltatásokra az azokat üzemeltetõ harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért adatkezelõ semmilyen felelõsséget nem vállal.

 

II. Fogalom meghatározások

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyûjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetõvé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2 Adatkezelõ: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelõnek minõsül

a) az Aczél Záloghitelezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1087 Budapest, Baross tér 9. 1. em. 8.); nyilvántartja a Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-169474; adószáma: 10791624-2-42; Adatkezelõ 1) valamint

b) az Nyugtat Takarék Szövetkezet (9023 Gyõr, Bartók Béla út 2-4., nyilvántartja a Gyõri Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09- 08-02-000916; adószáma: 10044276-2-08.; Adatkezelõ 2..

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki szerzõdés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történõ szerzõdéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszközöktõl, valamint az alkalmazás helyétõl feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

A jelen tájékoztatóban felsorolt szolgáltatások esetében adatfeldolgozónak minõsül

1) ECO-WEBDESIGN Informatikai Korlátolt Felelõsségû Társaság, aki az adatokat kezeli, Társaság (1138 Budapest, Párkány utca 18. VI. em. 39 nyilvántartja a Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-912214 adószám: 14620058-2-41) informatikus, adatfeldolgozó 1.

2) K+J Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (székhely: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 66., cégjegyzékszám: 13-09-124347, adószám: 12286968-2-13) könyvelõ, adatfeldolgozó 2.

3) GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelõsségû Társaság (székhely:2351.Alsónémedi GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám:12369410-2-44) futárszolgálat, adatfeldolgozó 3.

4)  OTP Bank Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság (székhely: 1051.Budapest, Nádor utca  16 , cégjegyzékszám: 01-10-041585, adószám:10537914-4-44) pénzügyi tranzakciókat lebonyolító cég, adatfeldolgozó 4.

Az adatkezelõk és az adatfeldolgozók Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok.

Adatkezelõ1 egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység, óra-, ékszer-kiskereskedelem, csomagküldõ, internetes kiskereskedelem -szolgáltatást végez, és ezen tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a www.aczélzálog.hu, www.olcsoezust.hu, és a  www.olcsóarany.hu honlapon keresztül is elérhetõ szolgáltatásokat.

Az adatkezelõ 2 pénzügyi szolgáltatásokat, többek között hitelezési tevékenységet és ezen belül adatkezelõ 1 közremûködésével kézizálog hitelezést végez, melynek során az adatkezelõ 1-tõl beszerzett adatok alapján adatkezelõ 1-gyel együttes adatkezelõnek minõsül.

Adatfeldolgozó 1a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsõdlegesen informatikai, adattárolási szolgáltatásokat biztosít.

Adatfeldolgozó a szolgáltatásokat igénybe vevõ harmadik személyek számviteli adatait és az adatkezelõ 1 munkavállalóinak adatait dolgozza fel.

A jelen tájékoztatóban leírt az adatkezelõ 1 és adatkezelõ 2 között az egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység során végzett adatkezelés a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek minõsül, mivel az adatkezelõ 1-nél a Pmt. (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról)  és a Hpt. (2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról)  értelmében személyes azonosításon átesett vásárlók megadott személyes adatait a pénzmosásról és a nemesfém kereskedésrõl szóló szabályok elõírásai szerint az adatkezelõ 2 részére továbbítja, aki azt a Szolgáltatás biztosítása érdekében kezeli.

A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelõsségi köröket az adatkezelõk között létrejött megállapodás határozza meg. Ennek alapján az adatkezeléssel kapcsolatos felelõsség az adatkezelõk között az alábbiak szerint oszlik meg: Mindegyik adatkezelõ felel az általa végzett adatkezelésért, így azért is, hogy az általa gyûjtött személyes adatok jogszerûen kerülnek a másik adatkezelõ részére rendelkezésre bocsátásra.

A felhasználó az itt hivatkozott megállapodás feltételeitõl függetlenül mindegyik adatkezelõ vonatkozásában és mindegyik adatkezelõvel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait. A Nyugtat Takarék Szövetkezet (9023 Gyõr, Bartók Béla út 2-4., nyilvántartja a Gyõri Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-08-02-000916; adószáma: 10044276-2-08.; által végzett adatkezelési tevékenységre a társaság saját adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. A Nyugat Takarék Szövetkezet adatkezelési tájékoztatója elérhetõ: http://nyugattaherék.hu.

2.3 személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.4 adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelõ nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

2.5 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számara történõ hozzáférhetõvé tétele,

2.6. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon. hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.7. banktitok: minden olyan, az egyes ügyfelektõl a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira. vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerzõdéseire vonatkozik.

Ügyfelének kell tekinteni mindenkit, aki (amely) a pénzügyi intézménytõl pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. A banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki szolgáltatás igénybevétele céljából lép kapcsolatba a pénzügyi intézménnyel, de a szolgáltatást nem veszi igénybe.

2.8. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

2.9 felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a IV. fejezetben szereplõ azonosító adatát.

2.10. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki nem azonos az érintettél, az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval.

2.11. honlap(ok): az adatkezelõ 1 által üzemeltetett
https://www.facebook.com/olcsoarany.hu/
https://www.facebook.com/olcsoarany.hu/ internetes oldalak,

2.11. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen belegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körû vagy egyenes mûveletekre kiterjedõ – kezeléséhez.

2.12. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra. a szexuális életre vonatkozó személyes adat;

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bûnügyi személyes adat.

2.13 Külsõ szolgáltató: az adatkezelõk által, az egyes honlapok üzemeltetéséhez vagy a honlapokon keresztül elérhetõ szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik személy (szolgáltató), akihez a szolgáltatás biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve aki az adatkezelõ részére személyes adatokat továbbíthat. Külsõ szolgáltatónak minõsül továbbá az a szolgáltató is, mely nem áll sem az adatkezelõvel együttmûködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a szolgáltatások honlapjaihoz, a felhasználókról adatokat gyûjtenek, amelyek akár önállóan, akár másadatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.

2.14. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történõ hozzátérhetõvé tétele"

2.15. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai" mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret -, valamint az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés.

2.15 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolia, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri,

2.16. szolgáltatás(ok): az Adatkezelõ által üzemeltetett valamint az Adatkezelõ által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetõk a Honlapokon.

2.17 tájékoztató: az adatkezelõ jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

III. Tájékoztatás az adatkezelés általános szabályairól

3.1. Az adatkezelés elvei, jogalapja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetõ. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásálhoz elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas (,,célhoz kötöttség elve").

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetõ (,,korlátozott fel használás elve")

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelõ rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészséget valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés rendelkezik azokkal technikai feltételekkel, amelyekkel cd ahhoz szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhetõ, ha:

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelezõ adatkezelés).

Különleges adat a törvényben meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhetõ, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul.

Kötelezõ adatkezelés esetén a kezelendõ adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit az adatok megismerhetõségét, az adatkezelés idõtartamát, az adatkezelõ személyét az adatkezelést elrendelõ jogszabály határozza meg,

Személyes adat kezelhetõ akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése

- az adatkezelõre vonatkozó jogiszabályi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

- az adatkezelõ vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése céljából szükséges és ezen érdek érvényesítése személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog korlátozásával arányban áll.

3.2. Az adattovábbítás (adatátadás) feltételei

Személyes adatok más adatkezelõ részére akkor továbbíthatók, különbözõ adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy jogszabály ezt megengedi.

Adattovábbítás körében adatkezelõ 1 és adatkezelõ 2 személyes adatot csak a jogszabály szerinti feltételek esetén és mértékében ad ki.

Adatkezelõ 2, azaz pénzügyi szervezet esetében a kezelt adatok banktitoknak minõsülnek, így a személyes adatok kezelésére illetõleg továbbítására a banktitokra vonatkozó rendelkezések is alkalmazandók.

Adatkezelésre és adattovábbításra jogszabályok alapján, az érintettek hozzájárulása nélkül is sor kerülhet.

Ezen adatok továbbításiára, átadására a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezései az irányadók.

Az adatkezelõ 2 részérõl a Hpt. alapján, ügyfél hozzájárulás nélkül történõ adattovábbítások, adatátadások részben adatszolgáltatással (Magyar Nemzeti Bank, stb.) kapcsolatosak, másrészt hatósági illetõleg egyéb megkeresések (bíróság, közjegyzõ stb.) alapján vagy ellenõrzési jog, gyakorlásával ellenõrzés stb.) történnek.

 

IV. A kezelt személyes adatok köre

4.1. Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység során végzett adatkezelés során (kézizálog hitelezés)

Az adatkezelés célja az ügyféllel kötött vagy kötendõ szerzõdés alapján pénzügyi szolgáltatás illetõleg az adatkezelõ 2 tevékenységével kapcsolatos egyéb szolgáltatás teljesítése, valamint egyéb törvényi rendelkezés (pl. a pénzmosás megelõzés, állami támogatásokkal összefüggésben kezelt adatok) alapján jogszabályon alapuló adatkezelés.

Adatkezelési cél továbbá – hozzájárulás alapján – az adatkezelõ 2 marketing üzeneteinek közvetítése is.

A kezelt adatok az ügyfélkapcsolat keretében vagy marketing célú adatkezeléssel kapcsolatosan beszerzett személyes adatokra korlátozódnak. Adatkezelõ 2 - az ügyfél hozzájárulása alapján - a tudomására jutó személyes adatokat nyilvántartja, kezeli, feldolgozza, átadja a szerzõdésben foglaltak teljesítése, elszámolási, kockázat elemzési és értékelési célból, illetve az- adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, valamint további termékek és szolgáltatások ajánlása céljából.

Személyes adat további harmadik személyek részére történõ adatátadásra ügyfél hozzájárulás vagy jogszabályi elõírása alapján kerülhet sor.

A kezelt személyes adatok:

Hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység (Hpt. 3. § (1) b.) pont elõírásai szerint:

- igényelt kölcsön adatai,

- az érintettek személyi azonosító ós lakcím adatai (név, születési név, anyja neve, születési hely, idõ, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány, útlevél számra),

- egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló l992. évi LXVI, törvény szerint alkalmas igazolvány száma).

4.2. Nemesfém kereskedõi tevékenység során

A 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) bekezdés j) pontjának hatálya alá tartozók (továbbiakban: szolgáltató) egységes elvek szerint alkalmazzák a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésére és megakadályozására vonatkozó normákat adatkezelõ 1 a nemesfém kereskedõi tevékenység során a jogszabályi elõírások alapján a mindenkori jogszabályi összeghatárt elérõ vagy meghaladó összegû ügyleti megbízás teljesítésekor az adatkezelõ 1 az ügyfélazonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni:

a) természetes személy

- családi és utónevét (születési nevét),

- lakcímét,

- állampolgárságát,

- azonosító okmányának típusát és számát,

- külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet;

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet

- nevét, rövidített nevét,

- székhelyének, külföldi székhelyû vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét,

- cégbírósági nyilvántartásban szereplõ jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttérõl (nyilvántartásba vételérõl, bejegyzésérõl) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát, amely a törvényes képviselõk személyes adatait a Ctv. elõírásai alapján tartalmazzák.

c) ügyleti megbízás esetén a megbízás tárgyát és összegét.

Adatkezelõ 1 ezeknek az adatoknak rögzítésén túl nem rögzít további adatot, kivéve pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülésekor, illetve amennyiben a ténylegesen összegfüggõ ügyleti megbízások együttes összege eléri a mindenkori magasabb jogszabályi összeghatárt.

4.3. Webshop szolgáltatás esetén

4.3.1. Ha az ügyfél felhasználó az adatkezelõ 1 honlap felületét látogatja, az adatkezelõ 1 rendszere automatikus rögzíti az IP címét.

4.3.2 Az ügyfél döntése alapján az adatkezelõ1 a honlapon keresztül elérhetõ szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idõ, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés idõpontja.

4.3.3. Ha az ügyfél valamely szolgáltatás részére e-mailt, megrendelést küld, úgy az adatkezelõ1 rögzíti a felhasználó e-mail címét. Ha a felhasználó a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben összekapcsolódik az adatkezelõ 1 https://www.facebook.com/olcsoarany.hu/https://www.facebook.com/olcsoarany.hu/fiókjával, akkor adatkezelõ 1 a fentieken túl a felhasználó következõ személyes adatait kezelhetik: facebook profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookban megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal url.

4. 3.5 A szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az adatkezelõk tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytathat. Az ilyen tevékenység nem minõsül az adatkezelõ által folytatott adatkezelésnek. Erre a tevékenységre a jelen szabályzat hatálya nem terjed ki. Az adatkezelõk minden tõlük telhetõt megtesznek az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszûrése érdekében.

A szolgáltatások technikai üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltató, az adatkezelõk tájékoztatása nélkül a honlapok bármelyikén adatkezelési tevékenységet folytathat. Az ilyen tevékenység nem minõsül az adatkezelõ által folytatott adatkezelésnek. Erre a tevékenységre a jelen szabályzat hatálya nem terjed ki. Az ilyen adatkezelésekre a technikai üzemeltetési szolgáltató a saját adatvédelmi szabályzataiban foglaltak szerint tartozik felelõsséggel, ezekért az adatkezelésekért adatkezelõ semmilyen felelõsséget nem vállal.

4.3.6. Az adatkezelõk a testre szabott kiszolgálás érdekében az ügyfél számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. Ennek célja az adott oldal minél magasabb színvonalú mûködésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása. A felhasználó a cookie-t törölheti a saját számítógépérõl, illetve beállíthatja böngészõjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal mûködése nem teljes értékû. Amennyiben az ügyfél a cookie-k alkalmazását elfogadja, megadja az adatkezeléshez való hozzájárulását.

4.3.7. Az adatkezelõk személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következõ személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, érdeklõdési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési elõzmények alapján).

4.3.8. Technikailag rögzítésre kerülõ adatok: az ügyfél bejelentkezõ számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezelõk rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülõ adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.


V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1 Az Adatkezelõk által folytatott adatkezelések célja:

a) jogszabályi kötelezettség a Hpt. 164 § g.) pontja szerint

b) jogszabályi kötelezettség a Pmt.) 1. § (1) bekezdés j) pontja szerint

c) a felhasználó által igénybe vett szolgáltatások testreszabásának elõsegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

d) statisztikák, elemzések készítése;

e) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

f) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;

g) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

h) a felhasználók jogainak védelme;

i) az adatkezelõ jogos érdekeinek érvényesítése.

Adatkezelõ1 a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat, míg adatkezelõ2 által folytatott adatkezelések célja a fenti 5.1. a), b), d), g), h), i), j) pontban nevesített adatkezelési célok.

Az adatkezelõk a megadott személyes adatokat e fenti céloktól eltérõ célokra nem használják fel.

5.2 Kizárólag a jogszabályban elõírt kötelezõ esetekben vagy az ügyfelek önkéntes, megfelelõ tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor adatkezelésre. Az ügyfelek nyilatkozata tartalmazza a kifejezett hozzájárulást ahhoz, hogy az webshop oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a felhasználó jogosult azt bármikor visszavonni, ez a körülmény azonban nem érinti a visszavonás elõtti adatkezelés jogszerûségét.

Az ügyfél külön hozzájárulása nélkül a szolgáltatás nyújtása érdekében is rögzítik a felhasználó által az adatkezelõ honlapjára történõ belépéskor a felhasználó IP címét. IP cím használata nélkül nem garantálható szolgáltatás jogszerûsége, illetve, hogy IP cím rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegébõl adódóan automatikusan sor kerül.

5.3. Adattovábbítás az adatfeldolgozó 1 és adatfeldolgozó 2 felé az ügyfél külön hozzájárulása nélkül történhet. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történõ kiadása – hacsak jogszabály ettõl eltérõen nem rendelkezik – kizárólag jogszabályi elõírás alapján, pénzintézetek feletti törvényes ellenõrzési kötelezettség körében, vagy hatósági határozat alapján, illetve az ügyfél elõzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.5. Az ügyfél kötelezettséget vállal és szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekrõl megadott vagy hozzáférhetõvé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerûen beszerezte.

5.4. Bármely felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelõsséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címrõl az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag õ vesz igénybe szolgáltatást. E felelõsségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggõ mindennemû felelõsség kizárólag azt az ügyfelet/felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1. Az adatkezelõk a személyes adatokat a jóhiszemûség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelõen kezelik.

6.2. A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelõk jogszabályi elõírások alapján vagy az ügyfél kifejezett hozzájárulása alapján, kizárólag a célhoz kötötten használják fel.

6.3. Az adatkezelõk a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelõk bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérõ célra kívánja felhasználni, errõl az ügyfelet tájékoztatja, és ehhez elõzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetõleg lehetõséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4. Adatkezelõ 1 a záloghitelezés és a nemesfém kereskedelem során megadott személyes adatokat a Hpt-ben és a Pmt-ben elõírt módon ellenõrzi. Adatkezelõ 1 a webshop szolgáltatás igénybevétele, facebook-kapcsolat valamint az ékszerjavítás érdekében illetve a nyereményjáték során megadott személyes adatokat nem ellenõrzi. Ezekben az esetekben a megadott személyes adatok megfelelõségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülõi felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetõk. Webshop szolgáltatás és facebook igénybevétele esetén az adatkezelõnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenõrizni, így a felhasználó illetve a felette szülõi felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. 18 év alatti személyek nyereményjátékban nem vehetnek részt. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelõ 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegébõl adódóan automatikusan sor kerül – nem gyûjt.

6.6. Adatkezelõk az általuk kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külsõ szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történõ felhasználása, mely az érintett felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minõsül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. További kivétel a bírósági, nyomozati, hatósági és egyéb jogi eljárásokban az adatkezelõkre vagy adatfeldolgozókra jogszabályi elõírás alapján rótt adatszolgáltatási kötelezettség. Az adatkezelõk bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendõrségi megkeresés, pénzintézetek törvényes felügyeletének eljárása, az adatkezelõk érdekeinek sérelme esetén stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetõvé teszik az érintett felhasználó elérhetõ személyes adatait a mindenkori jogszabályi elõírások felhatalmazása alapján.

6.7. Az adatkezelõk rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyûjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkezõ adatokkal.

6.8. Az adatkezelõk az általuk kezelt személyes adat helyesbítésérõl, korlátozásáról ill. törlésérõl az érintett ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellõzhetõ, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.9. Az adatkezelõk gondoskodnak a személyes adatok informatikai biztonságáról, megteszik azokat a technikai, szervezési intézkedéseket, kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelõk minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére személyes adatokat továbbítanak.

6.10. Az adatkezelõk Kovács Lászlót jelölik ki az adatvédelmi tisztviselõ feladatainak ellátására. Az adatvédelmi tisztviselõ elérhetõsége 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1., tel: +36-1-212-3930, aczel2kft@gmail.com)

 

VII. Az adatkezelések idõtartama

7.1.

számviteli bizonylatok – 8 év,  

kapcsolattartási adatok – 1 év,

hírlevél küldési cím- hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 év,

webshop regisztrációs adatok – 1 év,

megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok – 5 év,

panaszkezeléssel kapcsolatos adatok 5 év,

telefonos visszahívások – 5 év,

ékszer javítások – jogügylet teljesítéséig,

kamera felvételek- 30 nap vagy az esetleges büntetõeljárás befejezésééig

webshopban IP cím - 7 nap

 

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1 Az ügyfél kérheti, hogy a bármelyik adatkezelõ tájékoztassa, hogy kezeli-e az ügyfél személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

Az ügyfelek a személyes adatok kezelésérõl bármikor írásban, az adatkezelõk bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az aczel2kft@gmail.com, aczel001@t-online.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek.

A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelõ akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az ügyfél egyértelmûen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelõ csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az ügyfél regisztrált e-mail címérõl küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelõ a tájékoztatás megadása elõtt az ügyfelet más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az ügyfélnek az adatkezelõk által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, idõtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg ügyfél adatait.

8.2 Az ügyfél kérheti az adatkezelõk által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az ügyfél kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

8.3 Az ügyfél kérheti az adatkezelõk által kezelt személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy

(ii) (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

(iii) (iii) jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az adatkezelõk minden esetben tájékoztatják az ügyfelet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követõen a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az adatkezelõ által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelõ1 a hírlevél adatbázisában az ügyfél személyes adatait törli.

8.4 Az ügyfél kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelõk korlátozzák, ha az ügyfél vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, hogy az adatkezelõk ellenõrizzék a személyes adatok pontosságát. Az adatkezelõk megjelölik az általuk kezelt személyes adatot, ha az ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelmûen.

Az ügyfél kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelõk korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az ügyfél ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az ügyfél továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelõk korlátozzák, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az ügyfél igényli azok adatkezelõ általi kezelését jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.5 Az ügyfél kérheti, hogy az adatkezelõk az ügyfél által rendelkezésére bocsátott és az ügyfél által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelõ részére továbbítsák.

8.6 Az ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás.

Az adatkezelõk az ügyfél tiltakozásának jogszerûségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést megszüntetik és a kezelt személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekrõl értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

IX. Adatfeldolgozás

9.1 Az adatkezelõk tevékenységük ellátásához a jelen tájékoztatóban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe.

9.2 Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelõkkel kötött szerzõdés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

9.3 Az adatkezelõk ellenõrzik az adatfeldolgozók munkáját.

9.4 Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az adatkezelõk hozzájárulásával jogosultak.

 

X. Külsõ szolgáltatók

10.1 Együttmûködés

Az adatkezelõk a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben külsõ szolgáltatókat vesznek igénybe, amely külsõ szolgáltatókkal az adatkezelõk együttmûködnek. A külsõ szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külsõ szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az adatkezelõk minden tõlük telhetõt megtesznek annak érdekében, hogy a külsõ szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelõn kezelje, és azokat kizárólag az ügyfél által meghatározott vagy a jelen tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel, mindezzel együtt felelõsséggel a külsõ szolgáltató adatkezelési tevékenységéért nem tartoznak.

Adatkezelõk a külsõ szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen tájékoztató keretében tájékoztatják a felhasználókat.

10.2 Regisztrációt vagy belépést könnyítõ külsõ szolgáltatók

Az adatkezelõk a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttmûködnek olyan külsõ szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítõ alkalmazásokat biztosítanak a felhasználók számára. Ezen együttmûködés keretében egyes személyes adatok (pl. IP cím, email, regisztrációs név) e külsõ szolgáltatók által az adatkezelõ és/vagy az adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E külsõ szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyûjtik, kezelik, továbbítják.

Az adatkezelõkkel együttmûködõ regisztrációt vagy belépést könnyítõ külsõ szolgáltatók: Facebook Inc.

10.3 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külsõ szolgáltatók

A szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az adatkezelõk webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külsõ szolgáltatókkal mûködnek együtt.

E külsõ szolgáltatók hozzáférhetnek az ügyfél IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölõ), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölõ mérõkód) vagy egyéb kattintásmérõk használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e külsõ szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetõk az ügyfél számítógépérõl, okostelefonjáról, a böngészõ(k) megfelelõ beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. Külsõ szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérõk visszautasítására nincs lehetõség.

A külsõ szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az adatkezelõkkel együttmûködõ webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külsõ szolgáltatók különösen: Facebook Inc., Goggle LLC.

10.4 Testreszabott üzenetküldést biztosító külsõ szolgáltatók

Adatkezelõ1 együttmûködik olyan külsõ szolgáltatóval, amely lehetõvé teszi, hogy az ügyfél szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen ügyfél által használt csatornátok (pl. facebook, messenger stb.) is igénybe vehesse. A külsõ szolgáltató cookie-k, kérdõívek használatával ill. az ügyfélnek a külsõ szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával további adatokat gyûjthet, amelyek vagy önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az ügygél azonosítására. A külsõ szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

10.5 Egyéb külsõ szolgáltatók

Vannak olyan külsõ szolgáltatók, amelyekkel egyik adatkezelõ sem áll szerzõdéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem mûködik együtt, azonban ettõl függetlenül is a webshop honlapjához, az adatkezelõ facebook profiljához– akár az ügyfél közremûködése (pl. egyéni fiókjának az adatkezelõ facebook profiljához kapcsolása által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által az ügyfélrõl vagy a szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyûjtenek, amelyekbõl esetenként – önállóan vagy más, e külsõ szolgáltató által gyûjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek az ügyfél azonosítására. Ilyen Külsõ szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook, Google, Isntragamm, PyPAlHoldimgs Inc., Pinterest Europa Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Média LLc., Vimeo INC., You Tube LLC.

Ezen külsõ szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.


XI. Adattovábbítás lehetõsége

11.1 Adatkezelõk jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerûen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására õket jogszabály vagy jogerõs hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebbõl származó következmények miatt az adatkezelõk nem tehetõk felelõssé.

11.2 Az adatkezelõk az adattovábbítás jogszerûségének ellenõrzése, valamint az ügyfél tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.

 

XII. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

12.1 Az Adatkezelõ1 a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja.

12.2 Az ügyfél a szolgáltatások igénybevételével elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenõen az egyes ügyfelek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

XIII. Jogérvényesítési lehetõségek

13.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetõk az Adatkezelõk adatvédelmi tisztségviselõje, Kovács László a 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1., , aczel2kft@gmail.com címen vagy +36-1-212-3930 telefonszámon.

13.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:

+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

13.3 Az ügyfél jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindítható. Az adatkezelõk kérésre az ügyfelet tájékoztatják a jogorvoslat lehetõségérõl és eszközeirõl.

 

Budapest, 2018. augusztus 14.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az Aczél Záloghitelezõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1087 Budapest Baross tér 9. I. em. 8.) adatkezelõként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelõ adatai:

Cégnév:                  Aczél Záloghitelezõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Székhely:                 1087 Budapest Baross tér 9. I. em. 8.

Weblap:   www.olcsoarany.hu , www.olcsoezust.hu

Kapcsolattartás:   Kovács László

Telefon:   +361-314-1897

E-mail:   aczel001kft@t-online.hu

Adatvédelmi Tisztviselõ: adatvédelmi tisztviselõ Kovács László elérhetõsége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1., au aczél2kft@gmail.com alatti címen vagy a +36-1-212-3930 telefonszámon.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1087 Budapest Baross tér 9. I. em. 8. aczel001kft@t-online.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: az 5. pontban felsorolt jogi személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

.1.1

1. Adakezelési célok

Az adatkezelõ az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a) internetes kereskedelem és csomagküldés tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevõinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b) Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

 

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

.1.2 Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelõ számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelõ jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d) szerzõdéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelõ jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

A b) és g) pontban szereplõ érdekmérlegelési tesztek az aczél001kft@t-online.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetõk meg.

 

3. Az adatkezelés idõtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megõrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megõrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megõrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megõrzési ideje a kapcsolat fennállását követõ maximum egy év.

Szerzõdés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megõrzése: öt év.

 

4. Érintetti jogok

.1.3 A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történõ átadása, vagy ennek megtiltása;

g) bármely az adatkezelõ által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.


5. Adatfeldolgozók

Az Ön által megrendelt termék szállításához az alábbi adatkezelõk tevékenységét vesszük igénybe. Kérjük, ismerkedjen meg ezen cégek adatkezelési tájékoztatójával is.

Webtárhely, fejlesztõ programozó: https://www.ecowebdesign.hu/

Szerzõdött futárok: GLS https://gls-group.eu/HU/hu/home, DPD https://www.dpd.com/hu

Online fizetés: Simple pay http://simplepay.hu/

K+J Számviteli Szolgáltató Kft. http://kpluszj.hu/

 

6. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindítható.

 
 
 • 50 000 Ft felett Ingyenes Szállítás

  A webáruházban 50 000 Ft felett minden rendelés kiszállítása INGYENES!
 • Szállítás Banki előre utalással

  50 000 Ft alatt, GLS CsomagPont-on: 990 Ft
  50 000 Ft alatt, kézbesítési címen: 990 Ft /1400 Ft
 • Szállítás Utánvéttel

  50 000 Ft alatt, GLS CsomagPont-on: 1400 Ft
  50 000 Ft alatt, kézbesítési címen: 1800 Ft

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy minden újdonságról, akcióról azonnal értesüljön.